Energieneutraal bouwen

Energieprijzen stijgen en de uitstoot van broeikasgassen moet teruggedrongen worden. In 2020 willen we in Nederland 20% minder CO2-uitstoot hebben ten opzichte van 1990. Daarbij willen we in 2020 ook volledig energieneutrale nieuwbouw realiseren in ons land. Dat betekent dat gebouwen en woningen de energie die ze gebruiken, ook zelf op moeten wekken. Dit vraagt om innovatieve oplossingen, zowel voor het ontwerp als voor de exploitatie van nieuwe gebouwen en woningen.

Integraal bouwen is noodzakelijk om energieneutraal bouwen mogelijk te maken. Een gebouw wordt namelijk vooral energiezuiniger als de onderlinge samenhang tussen bouwkundige, bouwfysische en installatietechnische aspecten toeneemt, maar ook de samenhang tussen energieverbruik, comfort en gebruiksgemak. Innovatie in processen en systemen is broodnodig om een kostenefficiënt en duurzaam resultaat te bereiken. We gaan het dus anders doen.

Het begint bij een goed ontwerp. Minder doordachte plaatsing van ramen kan u bijvoorbeeld een grote warmtelast of koudeverliespost opleveren als het om energieverbruik gaat. Kleinere ramen op het zuiden en grotere ramen op het noorden kunnen u besparingen opleveren in koelkosten. Maar het is daarnaast van groot belang de installaties in het gebouw zo slim mogelijk voor u te laten werken. Met een warmtepomp in combinatie met bodemopslag kunt u bodemwarmte en -koude duurzaam benutten en dus besparen op uw energiekosten. En met de juiste regeltechniek verwarmt of koelt u alleen daar waar het ook echt nodig is. Ook kunt u met regeltechniek de verlichting sturen. Alleen het licht aan daar waar het nodig is.

Door slim om te gaan met uw zonwering, ventilatie en warmteterugwinning boekt u ten slotte ook makkelijk winst als het om energie besparen gaat. Doe uw zonwering bijvoorbeeld op het juiste moment naar beneden om de warmte binnen - of buiten! - te houden.
Met het toepassen van zogenaamd ‘slimme’ meters in particuliere woningen kunt u ook in uw eigen woning uit lezen of u slim omgaat met uw energieverbruik. Een metertje geeft continu - in rood, oranje of groen - aan of u goed bezig bent. Dat vergroot de bewustwording zeker.